Niezale?nie od miejsca zamieszkania ka?dy pacjent wymagaj?cy konsultacji lekarskiej czy piel?gniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy i ?wi?ta mo?e zg?osi? si? do dowolnej placówki realizuj?cej ten rodzaj ?wiadcze? w ramach umowy z NFZ (nie obowi?zuje ju? rejonizacja).

 

Dla u?atwienia poszukiwania przez pacjenta najbli?szej placówki w rejonie miejsca zamieszkania Pozna? zosta? podzielony na 9 obszarów, na których terenie znajduj? si? poszczególne placówki (obszary i placówki wymienione zosta?y poni?ej).

Nale?y jednak pami?ta?, i? w sytuacjach bezpo?redniego zagro?enia ?ycia pacjenta, nale?y wezwa? karetk? pogotowia ratunkowego.

Aby wezwa? pogotowie ratunkowe, nale?y zadzwoni?:
-  z telefonu stacjonarnego na numer 999
-  z telefonu komórkowego na numer 999 lub 112

Pozna? Grunwald - obszar pomi?dzy ul. Grunwaldzk? a ul. Bukowsk?

ul. Rycerska 10, 60-346 Pozna?
Telefon: 61 866 00 66

Pozna? Grunwald - oprócz obszaru pomi?dzy ul. Grunwaldzk? a ul. Bukowsk?

ul. Kasprzaka 16, 60-237 Pozna?
Telefon: 61 866 25 35

Pozna? Stare Miasto - cz??? po?udniowa do Cytadeli Pozna?skiej

ul. Szewska 5, 61-760 Pozna?
Telefon: 61 855 96 14

Pozna? Stare Miasto - obszar pomi?dzy Cytadel? Pozna?sk? a ul. Lechick?

al. Solidarno?ci 36, 61-696 Pozna?
Telefon: 61 864 88 33

Pozna? Stare Miasto - cz??? pó?nocna od ul. Lechickiej

os. Marysie?ki 25, 60-687 Pozna?
Telefony: 061 823 47 11, 061 823 47 49

Pozna? Nowe Miasto - cz??? po?udniowa od ul. Abp Antoniego Baraniaka, ul. Abp Walentego Dymka, ul. Kobyleopole

os. Rzeczypospolitej 6, 61-397 Pozna?
Telefony: 61 877 19 11, 61 877 17 05

Pozna? Nowe Miasto - cz??? pó?nocna od ul. Abp Antoniego Baraniaka, ul. Abp Walentego Dymka, ul. Kobylepole

ul. Blacharska 2, 61-006 Pozna?
Telefon: 061 887 92 13

Pozna? Wilda

ul. 28 czerwca 1956 Nr 194, 61-485 Pozna?
Telefon: 61 831 11 82

Pozna? Je?yce

ul. D?browskiego 81/85, 60-529 Pozna?
Telefon: (061) 847 08 54

MediFast Prywatne Pogotowie Ratunkoweos.

Zwyci?stwa 14, 61-647 Pozna?
Telefon: 535-999-10

?ród?o: www.poznan.pl

ļ»æ